Стечишин Ірина Павлівна

Працює на кафедрі з вересня 2017 року.

Освіта:

У 2008 р. закінчила «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» за напрямом «Клінічна фармація», отримала ступінь магістра.

Наукова діяльність:

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічна корекція кверцетиновмісними препаратами  ураження міокарда при експериментальному цукровому діабеті» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія і отримала звання кандидата біологічних наук.

Наукові інтереси: 
Дослідження
фармакологічних, біохімічних, патофізіологічних, функціональних, морфологічних, біо- та масометричних змін на етапі доклінічного вивчення лікарських засобів з антиоксидантною дією на фоні цукрового діабету.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором 16 наукових: 6 статтей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України (з них 4 – у журналах, що входять до наукометричних баз), 1 стаття в іноземному журналі, 1 патент України, 8 тез доповідей на наукових конференціях, з’їздах, конгресах.
Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments