Наукові публікації


1. Стечишин І. П. Вплив препаратів кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2–го типу / І. П. Стечишин, А. А. Лепявко // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, № 4. – С. 88–91.
2. Посохова К. А. Ефективність препаратів кверцетину при експериментальному цукровому діабеті типу 1 / К. А. Посохова, І. П. Стечишин // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 4(4). – С. 135–139.
3. Посохова К. А. Вплив кверцетиновмісних сполук на стан міокарда при цукровому діабеті 2 типу / К. А. Посохова, І. П. Стечишин, В. В. Підгірний // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 17–21.
4. Посохова К. А. Ефективність препаратів кверцетину за експериментального цукрового діабету / К. А. Посохова, І. П. Стечишин // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2014. – № 6. – С. 66 – 72.
5. Посохова К. А. Зміни реакції автономної нервової системи та біометричних показників при експериментальному цукровому діабеті типу 1 та за участі різних форм кверцетину = Changes in the reactions of the autonomic nervous system and biometrical indices in experimental diabetes mellitus type 1 and under the influence of different forms of quercetinum / К. А. Посохова, І. П. Стечишин // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4, № 12. – Р. 167–174.
6. Особливості впливу водорозчинної і ліпосомальної форм кверцетину на масометричні показники, параметри кардіоінтервалограми та толерантність до фізичного навантаження тварин при цукровому діабеті типу 2 з ожирінням / І. П. Стечишин // Проблеми ендокринної патології. – 2015. – № 4. – С.79-86.
7. Вплив препаратів кверцетину на морфологічні зміни у міокарді при експериментальному цукровому діабеті типу 1 у щурів / Посохова К. А., Стечишин І. П. // Світ медицини та біології. – 2016. - № 1. – С. 154 – 159.
8. Посохова К.А. Активність мітохондріальних ферментів у серці щурів при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням / К. А. Посохова, І. П. Стечишин // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів: матеріали XXIX Всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю 15 березня 2012 року. – Харків. – С. 132.
9. Стечишин І.П. Вплив препаратів корвітину на показники ліпідного обміну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням / І.П. Стечишин, Н. Б. Зозуляк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 17 квітня 2012 року. – С. 213.
10. Стечишин І. Вплив кверцетину на стан перекисного окиснення ліпідів у щурів при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням / І. Стечишин // матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств 04–06 жовтня 2012 року. – м. Донецьк. – С.– 374.
11. Підгірний В. Активність ферментів антиоксидантного захисту у серцевому м’язі при експериментальному цукровому діабеті 2 типу з ожирінням та введенні корвітину і ліпофлавону / В. Підгірний, І. Стечишин, Н. Зозуляк // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 22–24 квітня 2013. –Тернопіль. – С. 276.
12. Stechyshyn I. Р. The effectivenes of quercetin drugs in experimental diabetes type ІІ with obesity / І. Р. Stechyshyn // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково–практичної конференції молодих вчених та студентів, 25–26 квітня 2013 р. – Харків. – С. 177.
13. Посохова К.А. Вплив ліпосомальної форми кверцетину на стан вуглеводного та ліпідного обмінів при експериментальному цукровому діабеті 2 типу/ К. А. Посохова, Н. Б. Зозуляк, І. П. Стечишин [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 18 червня 2013 року. – С. 172–173.
14. Стечишин І. Порівняльне дослідження активності різних форм кверцетину при експериментальному цукровому діабеті типу 1 / І. Стечишин // Zbior raportow naukowych. “KNOWLEDGE SOCIETY”. Wykonane na materialach Miedzynarodowej Naukowo–Praktycznej Konferencji. – Lodz. – 30–31.10.2014. – P. 57–59.
15. Стечишин І. П. Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті й корекції препаратами кверцетину / І. П. Стечишин, К. А. Посохова // Всеукраїнська науково–практична конференція «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії та фармакології» Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4. – С. 104.
16. Патент 92289, Україна, МПК (51) Є 09 В 23/22. Спосіб моделювання експериментального ожиріння / Посохова К.А., Зозуляк Н.Б., Черняшова В.В., Стечишин І.П.; Заявник та власник патенту Тернопільськи державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. Н 201402284;заявл. 06.03. 2014;опубл.11.08.2014, Ююл. №15.–4с.

Comments