Грошовий Тарас Андрійович

 Наукова діяльність:

    У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование некоторых полимерных пленкообразующих соединений для покрытия таблеток в псевдоожиженном слое», в 1989 р. докторську дисертацію  на тему «Оптимизация  процессов создания и исследование таблетированных лекарственных препаратов».  Підготував 1 доктора та 22 кандидатів фармацевтичних наук, більше 50 магістрів фармації.  Співавтор ряду лікарських препаратів, які серійно випускалися (таблетки амідопірину з бутадіоном, таблетки фламіну) та випускають фармацевтичними підприємствами (таблетки тіотриазоліну, таблетки тіоцетаму, капсули уролесану). Співорганізатор 5-ти науково-практичних конференцій «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних  процесів створення лікарських препаратів».

Наукові інтереси: 

Розроблення та вдосконалення технології таблетованих ЛП; опрацювання технології нанесення полімерної плівки на таблетки в псевдозрідженому шарі; створення м’яких лікарських форм; питання оптимізації багатофакторних процесів фармацевтичної технології за допомогою математичного планування експерименту; промисловий фармацевтичний маркетинг.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором понад 520  наукових праць, в тому числі 3-х монографій  (Биофармацевтические,  фармакокинетические и технологические аспекты создания лекарственных форм (Ректальные препараты). Тбилисси. -1987. -264 с.; Математическое планирование эксперимента в фармацевтической технологии. -Киев: Вища школа. -1992. -186 с.; Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації. –Тернопіль: ТДМУ,  Укрмедкнига, 2008. -368 с.), 2-х навчальник посібників, понад 10 наукових праць у вигляді окремих брошур, 30 патентів на винаходи та деклараційних патентів. Співавтор  8  збірників нормативних актів з організації роботи аптечних підприємств «Фармацевтичне законодавство»,   2-х нововведень, 4-х  навчальних програм  для  студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та  фармацевтичних факультетів вищих медичних  навчальних   закладів  ІІІ-ІУ рівнів акредитації з дисципліни «Патентознавство». 

Підсторінки (1): Наукові публікації
Comments