Наукові публікації
1. Практичні навички як елемент підготовки фахівців з управління та економіки фармації / Т. А. Грошовий, М. Б. Павлюк, О. В. Тригубчак [та ін.] // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 34–37.
2. Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні фармацевтичних дисциплін управлінсько-економічного напрямку в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Т. А. Грошовий, М. Б. Демчук, О. Б. Калушка [та ін.] // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 75–77.
3. Дослідження амінокислотного складу бруньок, листя і кори Populus Simonii Carr. / А. М. Рудник, В. М. Ковальов, Н. В. Бородіна, А. І. Денис // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 16–18.
4. Сучасний стан створення виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 3. Використання різних видів допоміжних речовин при одержанні таблеток методом пресування з попереднім гранулюванням / О. І. Онишків, Н. М. Белей, В. М. Коваль, А .І. Денис, О. А. Мельник, О. З. Зворська, Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3 – С. 102–108.
5. Перспективи використання тополі китайської в медицині та фармації // А. І. Денис, А. М. Рудник, В. М. Ковальов, Т. А. Грошовий, // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 127–132.
6. Денис А. І. Маркетингові дослідження ринку рослинних лікарських засобів, які проявляють діуретичну і протизапальну дії / А. І. Денис, М. Б. Демчук // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1. – С. 83–86.
7. Денис А. І. Обґрунтування вибору допоміжних речовин для створення таблеток на основі екстракту листя тополі китайської // А. І. Денис, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2012. – №1 (8). – С. 58–62.
8. Денис А. І. Дослідження впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3. – С. 64–66.
9. Вплив таблеток на основі екстракту листя тополі китайської на показники функції нирок за умови введення 2,4-динітрофенолу / О. В. Геруш, А. І. Денис, І. М. Кліщ, Ю. Є. Роговий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1. – С. 171–176.
10. Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2013. – №2 (12). – С. 44–49.
11. Денис А. І. Дослідження впливу тиску пресування і режимів роботи установки псевдозрідженого шару на властивості таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошивий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2014. – №1 (14). – С. 27–30.
12. Денис А. І. Оптимізація складу та технології таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1 (29). – С. 62–66.
13. Денис А. І. Вибір допоміжних речовин для створення захисної оболонки на таблетках екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис // Український медичний альманах. – 2014. –Т. 17. – № 1. – С. 21–24.
14. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и животного сырья / Т. А. Грошовый, Л. В. Вронская, А. И. Денис [и др.] // Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием «Состояние и перспективы оптимизации и эффективности в фармакогнозии, технологии, клинике», г. Ярославль, сентябрь 2014 г. – Ярославль: Из-во ЯГМА, 2014. – С. 9–18.
15. Патент № 56038 Україна, МПК А 61 К 36 / 76, А 61 К 127 / 00. Спосіб одержання засобу з протизапальною, анальгетичною та діуретичною активністю / Рудник А. М., Кравченко В. М., Ковальов В. М., Бородіна Н. В., Денис А. І., Грошовий Т. А.; патентовласник Нац. фармац. ун-т. - № u 201006280; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
16. Патент № 85445 Україна, МПК А 61 К 9 / 20 (2006. 01). Лікарська форма на основі листя тополі китайської / Денис А. І., Грошовий Т. А., Геруш О. В., Рудник А. М., Ковальов В. М., Бородіна Н. В.,.; патентовласник ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. – № u 2013 03830; заявл. 28.03.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.
17. Методичні підходи до створення таблеток на основі екстрактів лікарських рослин / О. І. Онишків, В. Я. Шалата, А. І. Денис, О. А. Мельник,
В. М. Коваль, О. З. Зворська, Т. А. Грошовий // «Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи»: тези доповідей ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 26 березня 2009 р. – Харків: Вид-во НфаУ, 2009. – С. 165–166.
18. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток на основі фітоекстрактів // О. І. Онишків, А. І. Денис, В. М. Коваль, О. А. Мельник,
О. З. Зворська, Т. А. Грошовий // «Фармація України. Погляд у майбутнє»: матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15–17 вересня 2010 р. – Харків: Вид-во НфаУ, 2010. – С. 533.
19. Денис А. І. Бальзамічні тополі – перспективне джерело біологічно-активних речовин / А. І. Денис, А. М. Рудник // Матеріали XIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 13–15 квітня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 287.
20. Проблеми та перспективи фахової підготовки провізорів-інтернів з управління та економіки фармації // Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, В. В. Підгірний [та ін.] / Матеріали Всеукраїнської наук. навч.-метод. конф. «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації, м. Тернопіль, 14–15 жовтня 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.– С. 439–440.
21. Онишків О. І. Фармако-технологічні дослідження фітоекстрактів // О. І. Онишків, А. І. Денис / Матеріали XV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 27–29 квітня 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 356.
22. Денис А. І. Характеристика фракційного складу екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»: тези доповідей IV науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 29–30 вересня 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 71.
23. Денис А. І. Підбір допоміжних речовин для отримання таблеток на основі фітоекстрактів методом прямого пресування / А. І. Денис, О. І. Онишків // «Працюємо, творимо, презентуємо»: тези доповідей 80-ї ювілейної науково-практичної конференції студентів та молодих учених за участю міжнародних спеціалістів, м. Івано-Франківськ, 7–8 квітня 2011 р. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2011. – С. 204–205.
24. Методичні вказівки до контрольної роботи з організації та економіки фармації № 2 з розділу «Основи економіки в фармації. Облік та фінансова звітність» / Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, А. І. Денис [та ін.] // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2012 – 50 с.
25. Грошовий Т. А. Методичні рекомендації та перелік навчальних таблиць до виконання лабораторно-практичних занять студентами заочної форми навчання з дисципліни «Організація та економіка фармації» розділу «Організація лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів» / Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, А. І. Денис // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2011 – 55 с.
26. Методичні рекомендації до виконання практичних занять студентами 5 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання з курсу «Основи економіки в фармації. Облік та фінансова звітність аптек» Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, Н. В. Гончарук, А. І. Денис // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2011 – 54 с.
27. Грошовий Т. А. Методичні вказівки та інформаційні матеріали для практичних занять з організації та економіки фармації для студентів фармацевтичного факультету (заочне відділення) спеціальності «Фармація» / Т. А. Грошовий, А. І. Денис, М. В. Лелека // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2014 – 64 с.
28. Грошовий Т. А. Методичні вказівки та інформаційні матеріали до практичних занять з дисципліни «Організація та економіка фармації» розділу «Організація лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів» / Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, А. І. Денис // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2014 – 58 с.
29. Денис А. І. Вивчення кристалографічних характеристик екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис // Матеріали XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 23–25 квітня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 261.
30. Денис А. І. Аналіз ринку рослинних препаратів з діуретичною та протизапальною діями / А. І. Денис // «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Луганськ, 25–26 жовтня 2012 р. – Луганськ: Вид-во ЛугДМУ, 2012.– С. 316.
31. Дизайн експерименту при створенні лікарських засобів з рослинної сировини // Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І Денис, В. Я. Шалата, О. З. Барчук, О. А. Мельник // «Хімія природних сполук»: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 30–31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 111–113.
32. Денис А. І. Вивчення впливу кількостей допоміжних речовин на показники якості таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис // «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»: матеріали ІІI науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 21–23 листопада 2012 р. – Харків: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 64–65.
33. Грошовий Т. А. Використання неуселіну при створенні таблетованих лікарських засобів з екстрактами лікарських рослин / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І. Денис // «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»: матеріали ІІI науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 21–23 листопада 2012 р. – Харків: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 47–48.
34. Денис А. І. Визначення вмісту діючих речовин в таблетках з екстрактом листя тополі китайської / А.І. Денис, А. М. Рудник // «Хімія природних сполук»: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 30–31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 17.
35. Денис А. І. Вивчення цінової політики вітчизняних фармацевтичних фірм щодо рослинних лікарських засобів з протизапальною та діуретичною дією / А. І. Денис, М. Б. Демчук, Т. А. Грошовий // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»: матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Тернопіль, 29–30 вересня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 71.
36. Денис А. І. Вивчення впливу якісних факторів на фармако-технологічні властивості порошків з екстрактом листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно-активних сполук та фармацевтичних препаратів»: матеріали доповідей та збірник наукових статей національної науково-технічної інтернет-конференція з міжнародною участю, м. Львів, 23–25 квітня 2013 р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 31.
37. Денис А. І. Розробка складу та технології таблеток на основі екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Біологічно активні речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та застосування»: матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції, Крим, 27 травня–01 червня 2013 р. – Київ: Видавець В. С. Мартинюк, 2013. – Т.2.– С. 109.
38. Денис А. І. Вибір допоміжних речовин для створення полімерної оболонки на поверхні таблеток-ядер екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис // Матеріали XVII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 22–24 квітня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 304.
39. Денис А. І. Вивчення впливу барвників на якість захисної оболонки на таблетках екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис // Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 28–30 квітня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 257.
40. Кіянко Н. І. Дослідження механізмів просування безрецептурних препаратів на регіональному фармацевтичному ринку / Н. І. Кіянко, А. І. Денис // Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 28–30 квітня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 261.
41. Денис А. І. Товарна та цінова політика на фармацевтичному ринку України виробників рослинних лікарських засобів для лікування хвороб нирок та сечовивідних шляхів / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою: збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Львів, 25–26 вересня 2014 р. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2014. – С. 41–42.
42. Денис А. І. Вивчення взаємозв’язку між властивостями таблеток екстракту листя тополі китайської та тиском їх одержання / А. І. Денис,
Т. А. Грошовий // «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології»: матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 16–17 жовтня 2014 р. – Xарків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 100.
43. Денис А. І. Визначення гострої токсичності таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Харків, 7–8 листопада 2014 р. Xарків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 65.
44. Цимбал І.С. Вивчення особливостей надання фармацевтичної допомоги геріатричним хворим у сільській місцевості // І.С. Цимбал, А.І. Денис// XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, проф.. Л.Я. Ковальчука, м. Тернопіль, 27-29 квітня 2015 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 369.
45. Гоголь Н.О. Маркетингові дослідження препаратів патогенетичної терапії розсіяного склерозу // Н.О. Гоголь, А.І. Денис// XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, проф.. Л.Я. Ковальчука, м. Тернопіль, 27-29 квітня 2015 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 344.
46. Гоголь Н.О. Аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на розсіяний склероз на регіональному рівні // Н.О. Гоголь, А.І. Денис// матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців та практиків м. Харків, 26-27 березня 2015 р. Харків: 2015. – С. 294.
47. Іванова А. В. Аналіз вітчизняного ринку субстанцій на основі лікарської рослинної сировини / А. В. Іванова, А. І. Денис // «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»: матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24–25 березня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 200.
48. Іванова А. В. Маркетингові дослідження асортименту препаратів in bulk на основі лікарської рослинної сировини на фармацевтичному ринку України / А. В. Іванова, А. І. Денис // Матеріали ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25–27 квітня 2016 р. Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С. 339.
49. Толстюк В. Г. Дослідження вітчизняного ринку телевізійної реклами лікарських засобів / В. Г. Толстюк, А. І. Денис // Матеріали ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 25–27 квітня 2016 р. Тернопіль: Вид-во Укрмедкнига, 2016. – С. 347.
50. Денис А. І. Дослідження впливу плівкоутворюючих систем на властивості таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту»: матеріали ІII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 15 квітня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 125.
51. Грошовий Т. А. Тенденції виведення оригінальних протидіабетичних препаратів на світовий фармацевтичний ринок / Т. А. Грошовий, М. Б. Демчук, А. І. Денис // «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – Т2.– С. 208.
Comments