Наукові публікації


 

1.     Гетало О. В. Розробка сиропу з магнію хлоридом і вітаміном В6 / О. В. Гетало, О. О. Ціхоцька, О. О. Салій // Вісник фармації. – 2005. – № 3 (43). – С. 59-61.

2.     Головкин В. А. Система управления сайтом в дистанционном образовании студентов-провизоров заочной формы обучения / В. А. Головкин, Е. А. Цихотская, Б. С. Бурлака, Н. Н. Малецкий, В. В. Головкин // Актуальні питання фарм. та мед. науки та практики: зб. наук. стат. – Запоріжжя.: Вид-во ЗДМУ., 2007. – Вип. ХVIIІ – С. 84-88.

3.     Павленко О. А. Аналітичні характеристики електродів селективних до катіонних комплексів гліцину з іонами барію / О. А. Павленко, О. О. Ціхоцька, В. І. Ткач // Фармац. журн. – 2008. – № 5. – С. 77-82.

4.     Панасюк Н. В. Іонометрія органічного катіону піридоксину гідрохлориду у лікарських засобах / Н. В. Панасюк, О. О. Ціхоцька, В. І. Ткач // Запорож. мед. журн. – 2008. – № 2 (47). – С. 113-116.

5.     Ціхоцька О. О. Вивчення впливу допоміжних речовин на властивості гранул «Сулопект» / О. О. Ціхоцька, О. О. Салій, Л. А. Фуклєва // Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії : Всеукр. наук.-практ. семін., 26 лист. 2004 р. – Х., 2004. – С. 73-77.

6.     Ціхоцька О. О. Визначення специфічної фармакологічної активності композиційних засобів “Магнелонг” і “Глютамаг” / О. О. Ціхоцька, О. Л. Дроздов, Р. С. Коритнюк // Вісник фармації. – 2008. – № 3 (55). – С. 69-72.

7.     Ціхоцька О. О. Визначення фармакокінетичних показників сиропів з ноотропною дією / О. О. Ціхоцька // Актуальні питання фармацевтичної та мед. науки та практики : зб. наук. ст. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2008. – Вип. ХХІ, Т. 2. – С. 187-193.

8.     Ціхоцька О. О. Вплив магнієвмісних лікарських засобів на процеси пероксидації у тварин в експерименті / О. О. Ціхоцька, Р.С. Коритнюк, В.В. Шманько // Мед. хімія. – Тернопіль : Вид-во Укрмедкнига, 2008. – № 1, Т. 10. – С. 115-117.

9.   Ціхоцька О. О. До питання створення пероральних магнієвмісних лікарських засобів / О. О. Ціхоцька, В. О. Головкін, Р. С. Коритнюк // Зб. наук. праць співр. НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2007. – Вип. 16. – Кн.1. – С. 669-673.

10. Ціхоцька О. О. Лікарський сироп з магнію хлоридом і амінокислотами / О. О. Ціхоцька, С. В. Горбачова, І. А. Бірюк // Актуальні питання фармацевтичної та мед. науки та практики : зб. наук. ст. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2006. – Вип. ХV, Т. 2. – С. 267-270.

11.  Ціхоцька О. О. Мікробіологічні дослідження ноотропних сиропів з солями магнію і амінокислотами / О. О. Ціхоцька, Р. С. Коритнюк, В. В. Шманько // Запорож. мед. журн. – 2008. – № 5 (50). – С. 148-150.

12. Ціхоцька О. О. Моніторинг вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських ноотропних препаратів / О. О. Ціхоцька // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : зб. наук. ст. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2007. – Вип. ХIX, Т. 2. – С. 385-391.

13. Ціхоцька О. О. Розробка складу, технології та дослідження гранул «Сулопект» / О.О. Ціхоцька // Актуальні питання фарм. та мед. науки та практики: зб. наук. стат. – Запоріжжя.: Вид-во ЗДМУ., 2005. – Вип. ХIV.- С. 280-284.

14. Ціхоцька О. О. Розробка складу, технології та дослідження гранул «Магнелонг» / О.О. Ціхоцька, Р.С. Коритнюк, В.О. Головкін // Фарм. часопис. – Тернопіль., 2007. – С.46-49.

15. Пат. 14746А Україна, МПК А61К 9/00, А61К 31/00, А61К 33/14. Дитячий лікарський засіб “Магнелонг” у формі сиропу або гранул для корекції порушень когнітивних функцій та лікування тетаноїдного синдрому / О. О. Ціхоцька, В. О. Головкін, І. Ф. Бєленічев. – заявл. 26.12.05 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.

16. Пат. 15240А Україна, МПК А61К 9/00. Дитячий лікарський засіб “Глютамаг” / О. О. Ціхоцька, В. О. Головкін, І. Ф. Бєленічев, С. В. Горбачова, С. В. Павлов. – заявл. 29.12.05; опубл. 15.06.06, Бюл. № 6.

17. Цихотская Е. А. Особенности стандартизации активнодействующих веществ в детском лекарственном сиропе “Магнелонг” / Е. А. Цихотская, С. А. Васюк, И. А. Бирюк // Новая технологическая платформа биомедицинских исследований (биология, здравоохранение, фармация) : науч.-практ. конф., 16-17 окт. 2006 г. : материалы конф. – Ростов н/Д., 2006. – С. 102.

18. Ціхоцька О. О. Добір допоміжних компонентів при розробці складу і технології гранул / О.О. Ціхоцька // Актуальні питання фарм. та мед. науки та практики: зб. наук. стат. – Запоріжжя.: Вид-во ЗДМУ., 2006. – Вип. ХVII. – С. 244 - 245.

19. Ціхоцька О. О. Органо- та фітопрепарати у комплексній терапії хронічних ентеритів і колітів / О.О. Ціхоцька // 74 Міжвуз. студ. наук. конф. з міжнар. участю: зб. тез доп. – Ів.-Франківськ., 2005. – С. 111-112.

20. Ціхоцька О. О. Перспективи створення комплексного органо-фітопрепарату для лікування хронічних ентеритів і колітів / О.О. Ціхоцька, З.Б. Моряк, І.А. Бірюк // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України : VI Нац. з’їзд фармацевтів України, 28-30 вересня 2005 р. – Х., 2005. – С. 302.

21. Ціхоцька О. О. Розробка складу і технології дитячого лікарського сиропу з когнітивною дією / О. О. Ціхоцька // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : I Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квіт. 2006 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2006. – С. 75.

22. Ціхоцька О. О. Шляхи опрацювання нового лікарського засобу нейропротективної дії на безцукровій основі / О. О. Ціхоцька // Створення, виробництво, стандартизація та фармакоекономічні дослідження нових лікарських засобів та біологічно активних добавок : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2006 р. : тези доп. – Х., 2006. – С. 164-165.

23. Tsikhotska O. Development of composition and technology of infant’s medical syrup with cognitive effect / O. Tsikhotska // MedEspera 2006 : 1st International Medical Students and Young Doctors Congress, 18-20 May, 2006 : Medical courier. – Chisinau, Republic of Moldova, 2006. – P. 119.

24. Покотило О.О. Деякі аспекти вивчення нейропротективної активності сиропу «Магнелонг». // Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. уч. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р. – Тернопіль: Вид-во «Укрмедкнига». – 2011. – С. 221.

25. Покотило О.О. Опрацювання складу і технології комбінованого препарату «Альфа+Омега» / О.О. Покотило, О.С. Покотило // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. з міжнар. уч. «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» 17-18 листопада 2011 р.Харків: Видавництво НФаУ. – 2011. – С. 164.

26. Покотило О.C. Вплив температурних умов і тривалості зберігання на жирнокислотний склад БАД «Альфа+Омега» / О.С. Покотило, О.О. Покотило, Х.Ю. Недошитко, І.Б. Привроцька // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. з міжнар. уч. «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» 17-18 листопада 2011 р.Харків: Видавництво НФаУ. – 2011. – С. 165.

27. Покотило О.C. Купаж олій як перспективний метод покращення і стабілізації їх жирно кислотного складу / О.С. Покотило, О.О. Покотило, Ю.М. Юзва, Н.Т. Кравець, В.В. Ониськів // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук» 30-31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Вид-во «Укрмедкнига». – 2012. – С. 130-131.

28. Покотило О.О. Особливості викладання циклу спеціалізації «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» іноземним студентам / О.О. Покотило // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5 (дод.) – С. 203-204.

29. Pokotylo О.S. Lipogenesis in adipose tissue of the laboratory animals after loading with cholesterol / O.S. Pokotylo, M.D. Kuhtyn, O. O. Pokotylo, T.Ya. Yaroshenko, M.I. Koval // Medical and clinical chemistry. – 2015. - Т. 17, № 1. - С. 31-35.

30. Покотило О.C. Дефіцит кальцію в організмі і шляхи його подолання / О.С. Покотило, О.О. Покотило, А.Т. Лялик // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» 29-30 жовтня 2015 р. – Ів.-Франківськ: Вид-во ІФНМУ. – 2015. – С.123.

31. Шилан Ю. Перспективи створення лікарських засобів на основі перетинок волозького горіха (Juglans Regia) / Ю. Шилан, М.М.Васенда, О.О. Покотило // Матеріали ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених 25-27 квітня 2016 року – Тернопіль. Вид-во: Укрмедкнига. – 2016. – С.98-99.

32. Покотило О.О. Аліментарні чинники йододефіциту / О.О. Покотило, О.С. Покотило, Н.Г. Каспрук // Матеріали  IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Хімія природних сполук" 21-22 квітня 2016 року – Тернопіль. – 2016. – С.98-99.

33. Покотило О.С. Зміна pH мінеральних вод в залежності від температури і терміну зберігання / О.С. Покотило, О.О. Покотило, О.Я.Никитюк // Матеріали 15-ї міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону» 26-27 травня 2016р. – Львів. – 2016. – С.200-203.

34. Козир Г. Р. Роль викладача в забезпеченні якості заочної форми навчання / Г. Р. Козир, М. М. Васенда, Н. М. Белей, І. Р. Міц, І. І. Бердей, О. О. Покотило // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.), Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 188-189.

35. Покотило О.О. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів / О.О. Покотило, Т.А.Грошовий // Фармацевтичний часопис. – ТДМУ, 2016. – Т.  . – С.  

36. Покотило О.О. Вплив риб’ячого жиру на використання [1-14С] пальмітинової кислоти в синтезі ліпідів у тканинах морських свинок з гіперхолестеринемією in vitro / О.С. Покотило, О.О. Покотило, Т.Я. Ярошенко, М.І. Коваль. // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. С. 66-69

 

Comments