Наукові публікації


1. Практичні навички як елемент підготовки фахівців з управління та економіки фармації / Т. А. Грошовий, М. Б. Павлюк, О. В. Тригубчак [та ін.] // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 34–37.
2. Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні фармацевтичних дисциплін управлінсько-економічного напрямку в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Т. А. Грошовий, М. Б. Демчук, О. Б. Калушка [та ін.] // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 75–77.
3. Сучасний стан створення виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 3. Використання різних видів допоміжних речовин при одержанні таблеток методом пресування з попереднім гранулюванням / О. І. Онишків, Н. М. Белей, В. М. Коваль, А .І. Денис, О. А. Мельник, О. З. Зворська, Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3 – С. 102–108.
4. Перспективи використання тополі китайської в медицині та фармації // А. І. Денис, А. М. Рудник, В. М. Ковальов, Т. А. Грошовий, // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4. – С. 127–132.
5. Денис А. І. Обґрунтування вибору допоміжних речовин для створення таблеток на основі екстракту листя тополі китайської // А. І. Денис, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2012. – №1 (8). – С. 58–62.
6. Денис А. І. Дослідження впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3. – С. 64–66.
7. Денис А. І. Дослідження впливу тиску пресування і режимів роботи установки псевдозрідженого шару на властивості таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошивий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – 2014. – №1 (14). – С.27–30.
8. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и животного сырья / Т. А. Грошовый, Л. В. Вронская, А. И. Денис [и др.] // Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием «Состояние и перспективы оптимизации и эффективности в фармакогнозии, технологии, клинике», г. Ярославль, сентябрь 2014 г. – Ярославль: Из-во ЯГМА, 2014. – С. 9–18.
9. Патент № 56038 Україна, МПК А 61 К 36 / 76, А 61 К 127 / 00. Спосіб одержання засобу з протизапальною, анальгетичною та діуретичною активністю / Рудник А. М., Кравченко В. М., Ковальов В. М., Бородіна Н. В., Денис А. І., Грошовий Т. А.; патентовласник Нац. фармац. ун-т. - № u201006280; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
10. Патент № 85445 Україна, МПК А 61 К 9 / 20 (2006. 01). Лікарська форма на основі листя тополі китайської / Денис А. І., Грошовий Т. А., Геруш О. В., Рудник А. М., Ковальов В. М., Бородіна Н. В.,.; патентовласник ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. – № u 2013 03830; заявл. 28.03.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.
11. Методичні підходи до створення таблеток на основі екстрактів лікарських рослин / О. І. Онишків, В. Я. Шалата, А. І. Денис, О. А. Мельник,
В. М. Коваль, О. З. Зворська, Т. А. Грошовий // «Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи»: тези доповідей ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 26 березня 2009 р. – Харків: Вид-во НфаУ, 2009. – С. 165–166.
12. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток на основі фітоекстрактів // О. І. Онишків, А. І. Денис, В. М. Коваль, О. А. Мельник,
О. З. Зворська, Т. А. Грошовий // «Фармація України. Погляд у майбутнє»: матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 15–17 вересня 2010 р. – Харків: Вид-во НфаУ, 2010. – С. 533.
13. Денис А. І. Бальзамічні тополі – перспективне джерело біологічно-активних речовин / А. І. Денис, А. М. Рудник // Матеріали XIVМіжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 13–15 квітня 2010 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 287.
14. Проблеми та перспективи фахової підготовки провізорів-інтернів з управління та економіки фармації // Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, В. В.Підгірний [та ін.] / Матеріали Всеукраїнської наук. навч.-метод. конф. «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації, м. Тернопіль, 14–15 жовтня 2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.– С. 439–440.
15. Методичні вказівки до контрольної роботи з організації та економіки фармації № 2 з розділу «Основи економіки в фармації. Облік та фінансова звітність» / Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, А. І. Денис [та ін.] // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2012 – 50 с.
16. Грошовий Т. А. Методичні рекомендації та перелік навчальних таблиць до виконання лабораторно-практичних занять студентами заочної форми навчання з дисципліни «Організація та економіка фармації» розділу «Організація лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів» / Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, А. І. Денис // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2011 – 55 с.
17. Методичні рекомендації до виконання практичних занять студентами 5 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання з курсу «Основи економіки в фармації. Облік та фінансова звітність аптек» Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, Н. В. Гончарук, А. І. Денис // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2011 – 54 с.
18. Грошовий Т. А. Методичні вказівки та інформаційні матеріали для практичних занять з організації та економіки фармації для студентів фармацевтичного факультету (заочне відділення) спеціальності «Фармація» / Т. А. Грошовий, А. І. Денис, М. В. Лелека // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2014 – 64 с.
19. Грошовий Т. А. Методичні вказівки та інформаційні матеріали до практичних занять з дисципліни «Організація та економіка фармації» розділу «Організація лікарського забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів» / Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, А. І. Денис // Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». 2014 – 58 с.
20. Дизайн експерименту при створенні лікарських засобів з рослинної сировини // Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І Денис, В. Я. Шалата, О. З. Барчук, О. А. Мельник // «Хімія природних сполук»: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 30–31 жовтня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 111–113.
21. Грошовий Т. А. Використання неуселіну при створенні таблетованих лікарських засобів з екстрактами лікарських рослин / Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська, О. І. Онишків, В. М. Коваль, А. І. Денис // «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»: матеріали ІІI науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 21–23 листопада 2012 р. – Харків: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 47–48.
22. Денис А. І. Вивчення цінової політики вітчизняних фармацевтичних фірм щодо рослинних лікарських засобів з протизапальною та діуретичною дією / А. І. Денис, М. Б. Демчук, Т. А. Грошовий // «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»: матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Тернопіль, 29–30 вересня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 71.
23. Денис А. І. Вивчення впливу якісних факторів на фармако-технологічні властивості порошків з екстрактом листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно-активних сполук та фармацевтичних препаратів»: матеріали доповідей та збірник наукових статей національної науково-технічної інтернет-конференція з міжнародною участю, м. Львів, 23–25 квітня 2013 р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 31.
24. Денис А. І. Розробка складу та технології таблеток на основі екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Біологічно активні речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та застосування»: матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції, Крим, 27 травня–01 червня 2013 р. – Київ: Видавець В. С. Мартинюк, 2013. – Т.2.– С. 109.
25. Денис А. І. Товарна та цінова політика на фармацевтичному ринку України виробників рослинних лікарських засобів для лікування хвороб нирок та сечовивідних шляхів / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою: збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Львів, 25–26 вересня 2014 р. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2014. – С. 41–42.
26. Денис А. І. Вивчення взаємозв’язку між властивостями таблеток екстракту листя тополі китайської та тиском їх одержання / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології»: матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 16–17 жовтня 2014 р. – Xарків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 100.
27. Денис А. І. Визначення гострої токсичності таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Харків, 7–8 листопада 2014 р. Xарків: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 65.
28. Денис А. І. Дослідження впливу плівкоутворюючих систем на властивості таблеток екстракту листя тополі китайської / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // «Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту»: матеріали ІII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 15 квітня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 125.
29. Грошовий Т. А. Тенденції виведення оригінальних протидіабетичних препаратів на світовий фармацевтичний ринок / Т. А. Грошовий, М. Б. Демчук, А. І. Денис // «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – Т2.– С. 208.
30. Грошовий Т.А. Використання методів апріорного ранжування факторів при проведенні маркетингових досліджень / Грошовий Т.А., Павлюк М.Б., Тригубчак О.В. [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції „Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку”/ М-во охорони здоров′я в Україні; М-во освіти та науки України, НФаУ – Х., 2007.- 370с.
31. Грошовий Т.А. Перший досвід викладання організації та економіки фармації згідно Болонського процесу / Грошовий Т.А., Павлюк М.Б., Тригубчак О.В. [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції „Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії і практики” /М-во охорони, НФаУ – Х., 2008.-294с.
32. Грошовий Т.А. Практичні навички як елемент підготовки фахівців з управління та економіки фармації / Т.А. Грошовий, М.Б. Павлюк, О.В. Тригубчак [та ін.] // Медична освіта. – 2008. - №1. – С. 34-37.
33. Павлюк М.Б. Вибір допоміжних речовин з метою створення таблеток фамотидину з тіотриазоліном / М. Б. Демчук, Т.А. Грошовий, Л.Г. Черковська // матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 85-річчю з дня народж. ректора Харківського фарм. інституту (1971-1980 рр.) д-ра фарм. н., проф. Сала Д.П. [«Фармацевтична технологія. Історія розвитку та погляд у майбутнє»], 26 листопада 2008 р. : – Харків, 2008. – С. 235-240.
34. Грошовий Т.А. Доцільність створення комбінованих лікарських засобів, що містять тіотриазолін / Т.А. Грошовий, І.А. Мазур, Л.І. Кучеренко, В.П. Марценюк, Л.В. Вронська, О.В. Тригубчак, М.Б. Павлюк, А.І. Денис // матеріали підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» / Тернопіль.–Укрмедкнига.–2008.– 152 с.
35. Тригубчак О.В. Досвід застосування мікрокристалічної целюлози при отриманні таблеток / О.В. Тригубчак, М.Б. Павлюк, М.Б. Чубка, Т.А. Грошовий// матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» / Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – С.105 – 106.
36.Тригубчак О.В. Шляхи усунення побічної дії деяких лікарських засобів за рахунок технологічних прийомів / О.В. Тригубчак, Л.І. Кучеренко, М.Б. Павлюк, Т.А. Грошовий // матеріали наук.-практ. конф. «Безпечна фармакотерапія в Україні» / Тернопіль.–Укрмедкнига.–2008.– С.34-35.
37. Онишків О.І. Аналіз ринку гастроентерологічних лікарських засобів / О.І. Онишків, М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №1. – С.64-69.
38. Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні фармацевтичних дисциплін управлінсько – економічного напрямку в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Грошовий Т.А., Демчук М.Б., Калушка О.Б. та ін. // Медична освіта. - 2009. - №2. – С. 75-78.
39.Демчук М.Б. Вибір допоміжних речовин з метою створення таблеток – ядер фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Фарм. часопис. – 2010. – №2. – С. 26–30.
40.Демчук М.Б. Оптимізація складу й технології таблеток фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т.12, №5. – С.218-220.
41.Пат. № 53205 Україна, МПК A61K 9/20, A61K 31/41 Таблетований, вкритий оболонкою, засіб антисекреторної дії / Демчук М.Б., Грошовий Т.А., Вронська Л.В., Кліщ І.М., Кучеренко Л.І.: заявник і патентовл. ТзОВ «Науково-виробниче об’єднання «Фарматрон»». – u201004233; заявл. 12.04.2010; опубл. 27.09.2010; Бюл. №18.
42. Демчук М.Б. Вплив комбінованого лікарського засобу, що містить фамотидин з тіотриазоліном на перебіг експериментальної виразки шлунка / М.Б. Демчук, І.М. Кліщ, Т.А. Грошовий // матеріали наук.-практ. конф. «Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» / Тернопіль.–Укрмедкнига.–2010.– С.44-45.
43.Грошовий Т.А., Кучеренко Л.І., Гуреєва С.М, Вронська Л.В., Марценюк В.П., Белей Н.М., Тригубчак О.В., Васенда М.М., Демчук М.Б. Сучасний стан створення та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології. Харків. 2011.- С.44-46.
44.Кучеренко Л.І., Грошовий Т.А., Демчук М.Б., Тригубчак О.В. Порівняльна оцінка різних зразків мікрокристалічної целюлози з метою отримання таблеток тіотриазоліну методом прямого пресування Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології. Харків. 2011.- С.104-105.
45.Грошовий Т.А., Тригубчак О.В., Демчук М.Б., Калушка О.Б. Досвід викладання управління та економіки фармації згідно Болонського процесу// матеріали навч.-метод. конф. «Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього» / Луганськ. –2011.– С.26-27.
46.Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І., Вронська Л.В., Гуреєва С.М, Белей Н.М., Тригубчак О.В., Демчук М.Б. Дизайн наукових досліджень та інформаційні технології при створенні лікарських препаратів// матеріали 4-ї наук.-практ. конф з міжнарод. участю. «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» / Тернопіль. –Укрмедкнига.–2011.– С.122-123.
47.Демчук М.Б., Грошовий Т.А. Дослідження впливу барвників на якість полімерної оболонки таблеток фамотидину з тіотриазоліном / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. — 2011. —№ 4. — С. 51–54.
48.Демчук М.Б., Івашків Ю.І., Грошовий Т.А. Дослідження вітчизняного ринку лікарських препаратів і засобів лікувальної косметики, що використовуються при зовнішній корекції алопеції / М.Б. Демчук, Ю.І. Івашків, Т.А. Грошовий // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №3. – С.23-25.
49.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з менеджменту та маркетингу у фармації № 1 «Менеджмент у фармації» для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / проф. Т. А. Грошовий, к.фарм.н. Демчук М.Б.– Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 – 42 с.
50.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з менеджменту та маркетингу у фармації № 2 «Фармацевтичний маркетинг» для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / проф. Т. А. Грошовий, к. фарм. н. Демчук М.Б.– Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 – 39 с.
51.Методичні вказівки до виконання практичних робіт з менеджменту та маркетингу у фармації для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання / проф. Т. А. Грошовий, к. фарм. н. Демчук М.Б.– Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012 – 42 с.
52.Демчук М.Б., Грошовий. Т.А., Пляшко М.М. Дослідження плівкоутворюючих властивостей метилцелюлози марки Metolose SM 15 при нанесенні оболонки на таблетки в умовах псевдозрідженого шару / М.Б. Демчук, Т.А. Грошовий, М.М. Пляшко // Фармацевтичний часопис. — 2012. —№ 3. — С. 60-64.
53.Гуреєва С.М. Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовуються в лікарських засобах, що зареєстровані на території України. Повід. 2. Дослідження асортименту допоміжних речовин, що використовуються у виробництві таблеток-ядер з оболонкою / Гуреєва С.М., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Фармацевтичний часопис. – 2013. – №1. – С. 63-69.
54.Гуреєва С.М. Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовуються в лікарських засобах, що зареєстровані на території України. Повід. 3. Дослідження асортименту допоміжних речовин, що використовуються у виробництві таблеток, вкритих оболонкою / Гуреєва С.М., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Фармацевтичний часопис. – 2013. – №2. – С. 34-40.
56. Демчук М.Б. Порівняльні дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу в Україні, Польщі та Німеччині / Демчук М.Б., Колісник Ю.В., Грошовий Т.А. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. - №3 (41). – С. 77-84.
57. Дослідження асортименту антигіпертензивних препаратів, що представлені на фармацевтичних ринках України та Польщі / Полуйчак Н.Ю., Демчук М.Б., Юреєва О.О., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2015. - №3. – С. 34-40.
58. Демчук М.Б. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 19. Сучасний стан розробки та дослідження мультипартикулярних пелетних систем / Демчук М.Б., Гуреєва С.М., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2015. - №3. – С. 93-99.
59. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 20. Характеристика процесу створення та дослідження гастроретентивних систем доставки лікарських речовин / Демчук М.Б., Дарзулі Н.П., Грошовий Т.А. та ін. // Фарм. часопис. – 2015. - №4. – С.82—88.
60. Демчук М.Б. Дослідження рівня споживання пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів у аптеках м. Тернополя / Демчук М.Б., Колісник Ю.В., Грошовий Т.А. // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матер. VІІІ наук.-практ. конференції – м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. - С.75-76.
61. Демчук М.Б. Технологічні аспекти отримання ородисперсних таблеток з проти діабетичною дією / Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції – м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. - С.103-104.
 62. Cучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських засобів. Повід. 21. Характеристика процесу створення та дослідження флотаційних систем доставки лікарських речовин / Дарзулі Н.П., Демчук М.Б., Грошовий Т.А. // Фарм. часопис. – 2016. - №1. – С.102-107.
63. Демчук М.Б. Дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу у Марокко / Демчук М.Б., El Khateb Abdelmounaim, Грошовий Т.А. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжнародної науково-практичної Internet-конференції (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.). – Харків. : НФаУ, 2016. С.393-396.
64. Про розвиток методології наукових досліджень при створенні лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, Л.В. Вронська, Л.І. Кучеренко, С.М. Гуреєва, О.В. Тригубчак, М.Б. Демчук та ін. // «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 337-338.
65. Аналіз основних тенденцій із створення таблетованих лікарських препаратів в Україні / Т. А. Грошовий, С.М. Гуреєва, М. Б. Демчук та ін. // «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIII національного з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13–16 вересня 2016 р. Харків: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 337-339.
66. Особливості вибору клієнтами аптечного закладу – погляд спеціалістів / Курило Х.І., Демчук М.Б., Грошовий Т.А // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції – Харків, 2014. – С.349-351.
67. Равлив Ю. А. Влияние давления прессования на фармакотехнологические свойства таблеток на основе криолиофилизированной ксенодермы свиньи [Электронный ресурс] / Ю. А. Равлив, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовый // Медицина и образование в Сибири. – 2014. – №3. – Режим доступа:http://www.ngmu. ru/cozo /mos/article/annotacy_full.php?id=1372.
68. Равлів Ю. А. Обгрунтування вибору допоміжних речовин при створенні таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №3 (23). – С. 67 – 69.
69. Тригубчак О. В. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів. Повідомлення 10. Характеристика режимів пресування таблетованих лікарських препаратів / О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 137–141.
70. Равлів Ю. А. Оптимізація складу і технології таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О.В. Тригубчак // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 3. – С. 55 – 57.
71. Равлів Ю. А. Маркетингове дослідження ринку біологічно активних добавок та лікарських засобів, що містять амінокислоти / Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 63 – 67.
72. Равлів Ю. А. Дослідження амінокислотного складу таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині [Електронний ресурс] / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, А. В. Цимбалюк // Ліки України плюс. – 2014. – № 2(19). – С. 67 – 69. – Режим доступу до журн.:http://www.healthmedix.com/articles/liki_ukr_plus/2014-06-11/klinic_17.pdf
73. Равлів Ю. А. Вибір допоміжних речовин при створенні таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Фармаком. – 2014р. – №1. – С. 57 – 61.
74. Пат. 102645 Україна, МПК (2013.01), А 61 К 9/20(2006.01), А 61 К 35/36 (2006.01), А 61 Р 3/00. Таблетований засіб на основі кріоліофілізованої шкіри свині / Т. А. Грошовий, В. В. Дем’яненко, А. В. Цимбалюк, Ю. А. Равлів // – Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – №102645; заявл. 25.05.2012; опубл. 25. 07. 2013, Бюл. № 14.
75. Пат. 74077 Україна, МПК А 61К 9/20(2006.01), А 61 К 35/36 (2006.01). Таблетований засіб, що містить активні сполуки біоорганічного походження / Т. А. Грошовий, В. В. Дем’яненко, А. В. Цимбалюк, Ю. А. Равлів // – Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – №74077; заявл. 25.05.2012; опубл. 10.10. 2012, Бюл. № 19.
76. Пат. 90662 Україна, МПК А61К 9/20 (2006.01), А61К 35/36 (2006.01) Таблетований засіб на основі кріоліофілізованої шкіри свині з лецитином / Т. А. Грошовий, Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, А. В. Цимбалюк // – Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – № 90662, заявл. 27.11.2013; опубл. 10. 06 2014, Бюл. № 11.
77. Создание твердых лекарственных форм на основе растительного и животного сыря / Т. А. Грошовый, Л. В. Вронская, А. И. Денис, О. И. Онышкив, М. Б.Чубка, О. А. Мельник, О. З. Барчук, В. Н. Коваль, О. И. Гордиенко, С. Я. Белей, М. А. Ежнед // Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием, посвященной 30-летию кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии Ярославской государственной медицинской академии, сентябрь 2014. – Ярославль, 2014. – С. 9 – 18.
78. Равлив Ю. А. Исследования количества вспомогательных веществ для получения таблеток на основе криолиофилизованной ксенодермы свиньи / Ю. А. Равлив, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовый // Сборник статей пятнадцатой международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике», 25 - 26 апреля 2013 г. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 273 – 280.
79. Равлів Ю. А. Вивчення впливу допоміжних речовин при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасне досягнення фармацевтичної технології», м. Харків, 21 – 23 листопада 2012 р. – Х.: НФаУ, 2012. – С. 136 – 137.
80. Равлів Ю. А. Розробка складу таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Товарознавчі аспекти споживчих товарів», м. Харків, 19 березня 2013 р. – Х.: НФаУ, 2013. – С. 97.
81. Грошовий Т. А. Використання біологічно-активних речовин кріоліофілізовиної ксенодерми свині в фармацевтичній практиці / Т. А. Грошовий, Ю. А. Равлів // Материалы IV Междисциплинарной конференции «Биологические активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения», Новый Свет, 27 мая – 1 июня 2013 г. – К: Мавис, 2013. – C. 139 – 140.
82. Равлів Ю. А. Особливості використання Neuselin US 2 при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовий // Матеріали національної науково – технічної Internet –конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук фармацевтичних препаратів», м. Львів, 23 – 25 квітня 2013 р. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2013. – С. 66.
83. Равлів Ю. А. Таблетки на основі кріоліофілізованої ксенодерми – як джерело необхідних білків для організму / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Матеріали 5 – ої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технологічний прогрес і оптимізація процесів створення лікарських засобів», м. Тернопіль, 27 – 28 вересня 2013 р. – Т.: Укрмедкнига, 2013. – С. 144 – 145.
84. Грошовий Т. А. Порівняльна оцінка нових допоміжних речовин при створенні таблетованих лікарських препаратів / Т. А. Грошовий, О. А. Мельник, Л. В. Вронська, М. Б. Демчук, О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, О. І. Гордієнко, О. З. Барчук // Матеріали науково-практичної конференції, присвячена 110-річчю з дня становлення фармацевтичної освіти на півдні України «Сучасні аспекти медицини і фармації півдня України», м. Одеса, 6 – 7 грудня 2013 р. – Одеса, 2013 . – С. 40 – 44.
85. Равлів Ю. А. Особливості використання зразків МКЦ при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2014», м. Запоріжжя, 15 – 16 травня 2014 р. – Запоріжжя, 2014. – С. 190 – 191.
86. Застосування математичного планування експерименту при розробці таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині / Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів // Матеріали учасників міжнародної науково – практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів», 25 – 26 квітня 2014 р. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2013. – С. 93 – 95.
87. Тригубчак О. В. Використання методів математичного планування експерименту при створенні таблеток / О. В. Тригубчак, Ю. А. Равлів, Т. А. Грошовий // Матеріали науково – практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», м. Тернопіль, 21 травня 2014 р. – Т.: Укрмедкнига, 2011. – С. 135 – 136.
88. Равлів Ю. А. Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів, що містять амінокислоти / Ю. А. Равлів, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовий // «Матеріали до ІІ Міжнародної науково-практичної Internet – конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», м. Тернопіль, 27 – 28 березня 2014 р. – Х.: НФаУ, 2013. – С. 240.
89. Досвід викладання навчальних дисциплін на кафедрі управління та економіки фармації / Т.А. Грошовий, О.В. Тригубчак, Ю.А. Равлів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою» присвячена 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (25-26 вересня 2014 року, м. Львів). – 2014. – С. 30-31.
90. Досвід дистанційного викладання курсу медичного та фармацевтичного товарознавства /Ю.А. Равлів, Т.А. Грошовий, О.В. Тригубчак // Матеріали всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014» (16-17 жовтня 2014 року, м. Запоріжжя). – 2014. – С. 26-27.
91. Experience teaching pharmaceutical science in the Ternopil state medical university / O. Trygubchak, Yu. Ravliv, T. Groshovuy // Collection of Scientific works Tbilisi State Medical University (May 2-4 2014, Tbilisi, Georgia). – 2014. –P. 159–161.
92. RESEARCH AND ESTABLISHMENT OF TABLETS BASED ON CRYOLYOPHILIZED XENODERM OF PIGS WITH LECITHIN BY DIRECT EXTRUSION / T.A. Hroshovy, O.V. Trugubchak, Yu.A. Ravliv, O.B. Kalushka //International scientific congress Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology P 37-38 29 September- 2 October, Lviv
93. Vons B. V. Comparative study of markets of Ukraine, Poland and Russia on registered medications for local treatment of burns / B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Groshovyi // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 1. – С. 74-78.
94. Vons B. V.Marketing analysis and monitoring of prices for medications withcorticosteroids of soft dosage form used in dermatology/ B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Groshovyi // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 4. – С. 36-40.
95. Vons B. V. Market analysis of semisolid dosage forms registered in Ukraine and research of excipients included to their formulas / B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Groshovyi // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 55-61
96. Дуда К. М. Рівень протизапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов гострого пародонтитуна тлі цукрового діабету 2 типу / К. М. Дуда, І. М. Кліщ, М. І. Марущак, Б. В. Вонс /Вісник проблем біології і медицини - 2013 - Вип. 4, Том 1 (104). - с. 318-321.
97. М.В. Лелека, Т.А. Грошовий, Л.В. Вронська, Н.П. Свистун Ідентифікація та кількісне визначення діючих речовин в таблетках кислоти бурштинової з кислотою аскорбіновою та рутином // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 74-78.
98. Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Джан Т.В., Грошовий Т.А., Дарзулі Н.П. Аналіз ринку антидепресивних препаратів на основі звіробою звичайного, які зареєстровані в Україні // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 2. – С.52–57.

Comments