Наукові публікації


1. KM Yatsyuk Granules composition and technology development based on condensed cranberry juice for urological use / KM Yatsyuk, MI Fedorovska, OM Barna // The Pharma Innovation Journal 2015; 4(8): 29-30
2. Барна О.М. Роль практичних навичок у підготовці фахівців фармацевтичної галузі згідно з кредитно-модульною системою / Барна О.М., Войт О.І., Зятковська О.Я. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського. 15-16 травня 2014 року. – Тернопіль: видавництво «Укрмедкнига», 2014. – С. 142-143.
3. Федоровська М.І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів» / Федоровська М.І., Барна О.М., Бондарчук О.П. // Галицький лікарський вісник. – 2014. – № 2. Т. 21 – С. 113–115.
4. Соколова Л.В. исследование поляризационной флуоресценции лиофилизированых порошков некоторых растений /Соколова Л.В., Белей Н.М., Барна О.М. // Хабаршысы. Республиканский научный журнал. Весник «Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии». – 2014. – № 2 (68). Т. III – С. 85–92.
5. Барна О.М. Організація лекційного процесу з аптечної технології ліків в умовах навчання за кредитно-модульною системою / Барна О.М., Федоровська М.І. // Галицький лікарський вісник. – 2014. – № 3. Т. 21 – С. 81–83.
6. Барна О.М. Создание фитопрепаратов с использованием сублимационного высушивания: материалы первой научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых ГНУ Вилар РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ с международным участием: «Молодые ученые и фармация ХХI века» сборник научных трудов / Барна О.М., Пласконис Ю.Ю., Соколова Л.В. – Москва. – 2013. – С. 15-18.
7. Барна О.М. Дослідження фракційного складу гранул на основі ліофілізованого порошку плодов аронії чорноплідної / Барна О.М. // Науково-технологічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю. 27-28 вересня 2013 року. – Тернопіль: видавництво «Укрмедкнига», 2013. – С. 70-71.
8. Барна О.М. Методичне забезпечення та особливості викладання аптечної технології ліків в умовах кредитно-модульної системи / О.М. Барна // Медична освіта. – 2013. – № 3. – С. 11–13.
9. Барна О.М. Перспективи використання аронії чорноплідної в медичній і фармацевтичній практиці / О.М. Барна // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 3. – С. 49–51.
10. Бердей І.І., Павх О.І., Волянська Н.І., Покришко О.В., Соколова Л.В., Барна О.М. / Вивчення мікробіологічної чистоти деяких гелевих основ і рецептур з таурином // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - № 1 (8). – 2012. – С. 48-50.
11. Барна О.М. Дослідження основних показників якості гранул «Ароніягран» / Барна О.М. // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації. – Український медичний альманах, 2012, Том 15, № 5 (додаток).– С. 22-23.
12. Павх О.І. Розробка складу лікувально-косметичного засобу для профілактики випадіння волосся / Павх О.І., Соколова Л.В., Козир Г.Р., Барна О.М. // Запорожский медицинский журнал – 2012. – № 3 (72). – С. 26-27.
13. Барна О.М. Дослідження впливу техніки сушіння на якість ліофілізованих порошків: матеріали ІІІ науково- практичної конференції з міжнародною участю [«Сучасні досягнення фармацевтичної технології»] / Барна О.М., Соколова Л.В., Козир Г.Р. – Харків. – 2012. – С. 127-128
14. Щоденник виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» (заочної форми навчання) / Барна О.М., Соколова Л.В., Козир Г.Р. //Тернопіль: Крок, 2012. – 37 с.
15. Барна О.М. Шляхи оптимізації одержання ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної / О.М. Барна, Л.В. Соколова // Матеріали 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 29-30 квітня 2011 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2011. – С. 59.
16. Барна О.М. Изучения влияние структурообразователя на количественное содержание действующих веществ в сублимированном порошке аронии / О.М. Барна, Л.В. Соколова О.И. Павх // Материалы Всероссийской научно-практической интернет-конференции с международным участием «Современные аспекти разработки и совершенствование состава и технологии лекарственных форм», 27 апреля 2011 г. – Курск, 2011. С. 294-296.
17. Барна О.М. Дослідження мікробіологічної чистоти гранул на основі ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної / О.М. Барна, Л.В. Соколова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження д. фарм. та хім. наук, проф. М. О. ВАЛЯШКА, 21 квітня 2011 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2011. – С. 39-40.
18. Соколова Л.В. Сучасне використання можливостей сублімаційної сушки для отримання лікарських препаратів / Л.В. Соколова, О.М. Барна // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів. Матеріали XXVIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 лютого 2011 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2011. – С. 391-396.
19. Барна О.М. Практика – як важливий аспект підготовки висококваліфікованих фармацевтичних кадрів / О.М. Барна, Л.В. Соколова, Г.Р. Козир, О.І. Павх // Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього. Матеріали навчально-методичної конференції, 10 листопада 2011 р. – Луганськ: Видавництво ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2011. – С. 5-6.
20. Павх О.І. Біофармацевтичні дослідження деяких гелевих основ / О.І. Павх, Л.В. Соколова, Г.Р. Козир, О.М. Барна, Ю.Ю. Пласконіс, І.І. Бердей // Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 22-27 листопада 2011 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2011. – С. 30.
21. Павх О.І. Порівняльна характеристика носіїв м’яких лікарських форм – емульгелів та гелів / О.І. Павх, Л.В. Соколова, І.І. Бердей, О.М. Барна // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів. Матеріали XXVIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 лютого 2011 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2011. – С. 319-324.
22. Соколова Л.В. Антиейджинг: фітотерапія проти старіння / Л.В. Соколова, О.І. Павх, О.М. Шаповал, О.В. Лукієнко, С.О. Тихонова, О.М. Барна і ін. – Тернопіль.: Видавництво «Крок», 2011. – 190 ст.
23. Теорія і практика сублімаційного сушіння: Посібник / [Соколова Л.В., Барна О.М., Белей Н.М., Павх О.І. і інші]; за ред. доц. Л.В. Соколової. – Тернопіль: Крок, 2011. 129 с.
24. Барна О.М. Наші руки – дзеркало нашої краси / О.М. Барна // Современная фармация. – 2011. – № 10. – С. 71-72.
25. Соколова Л.В. Вплив методу заморожування перед сублімацією на фармако-технологічні характеристики порошків аронії / Л.В. Соколова, О.М. Барна // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 4. – С. 44–47.
26. Пат. на кор. модель 43236 А Україна, А 61 К 36/00. Спосіб отримання фітосубстанції на основі аронії чорноплідної / О.М. Барна, Л.В. Соколова; заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського – № 02081; заяв. 10.03.09; опубл. 10.08.2009., Бюл. № 15. – 4 с.
27. Барна О.М. Вплив структуроутворювача на плинність ліофілізованих порошків плодів аронії чорноплідної / О.М. Барна, Л.В. Соколова // Матеріали XІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, 21 – 22 квітня 2009 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 206.
28. Соколова Л.В. Аронія чорноплідна – перспективний фітозасіб для профілактики йодної недостатності у дітей / Л.В. Соколова, О.М. Барна // Мат. ІII Міжнародній науково-практичної конференції [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»] (Тернопіль, 1-2 жовтня, 2009 р.) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 66.
29. Соколова Л.В. Барна О.М. Методика визначення дубильних сполук в ліофілізованому порошку плодів аронії чорноплідної / Інформ. лист МОЗ України. – 2009 – випуск 6 по пробл. «Фармація». – 46 – 2009. – 4 с.
30. Соколова Л.В. Барна О.М. Методика кількісного визначення суми поліфенольних сполук в ліофілізованому порошку плодів аронії чорноплідної / Інформ. лист МОЗ України. – 2009 – випуск 8 по пробл. «Фармація». – 48 – 2009. – 4с.
31. Барна О.М. Роль виробничої практики в підготовці спеціалістів фармацевтичної галузі / О.М. Барна, О.І. Павх, Ю.Ю. Пласконіс // Виробнича практика з технології ліків в Україні та закордоном. Тези доповіді інтернет-конференції, 2-8 лютого 2009 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2009. – С. 3
32. Соколова Л.В. Дослідження гранул на основі ліофілізованого порошку аронії чорноплідної / Л.В. Соколова, О.М. Барна // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 3 (7). – С. 13–15.
33. Барна О.М. Изучение некоторых технологических свойств лиофилизированных порошков аронии / О.М. Барна // Материалы VIII международной научно-практической конференции «Медицина ХХІ века», 13-14 ноября 2008 г.: сборник материалов – Витебск, 2008. – С. 494–495.
34. Барна О.М. Обґрунтування виду лікарської форми з ліофілізованим порошком плодів аронії / О.М. Барна, Л.В. Соколова, Ю.В. Соколов // Матеріали всеукраїнського конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації», 16-19 квітня 2008 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2008. – С. 243.
35. Соколова Л.В. Вивчення кристалографічних характеристик і фракційного складу ліофілізованих порошків аронії чорноплідної з різними структуроутворювачами / Л.В. Соколова, О.М. Барна // Вісник фармації. – 2007. – № 4 (52). – С. 32–36.
36. Барна О.М. Дослідження протизапальної дії ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної / О.М. Барна, Л.В. Соколова // Фармацевтичний часопис. – 2007. – № 2 (2). – С. 70–72.
37. Барна О.М. Аронія чорноплідна – джерело речовин з Р-вітамінною активністю / О.М. Барна // Матеріали 75 міжвузівської наукової конференції молодих вчених та студентів, 19-21 квітня 2006 р. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 4–5.
38. Барна О.М. Дослідження вмісту дубильних речовин в плодах аронії чорноплідної в залежності від місця проростання / О.М. Барна // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Створення, виробництво, стандартизація та фармакоекономічні дослідження нових лікарських препаратів і біологічно активних добавок», 12-13 жовтня 2006 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2006. – С. 108.
39. Барна О.М. Дослідження показників доброякісності сухих плодів аронії чорноплідної / О.М. Барна // Матеріали Х-го міжнародного конгресу студентів і молодих вчених, 11-13 травня 2006 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 219.
40. Барна О.М. Фізико-хімічне дослідження сублімованих екстрактів аронії з різними структуроутворювачами / О.М. Барна, Л.В. Соколова // Медична хімія. – 2005. – № 4 Т. 7. – С. 22–26.
41. Барна О.М. Ліофілізована аронії – новий етап в її дослідженні / О.М. Барна, Л.В. Соколова // Матеріали IX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, 21 – 22 квітня 2005 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 117.
42. Соколова Л.В. Визначення вмісту кислоти аскорбінової в ліофілізованих екстрактах чорноплідної горобини / Л.В. Соколова, О.М. Барна // Матеріали VI Національного з’їзду фармацевтів України «Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України», 28-30 вересня 2005 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2005. – С. 780-781.
Comments