Наукові публікації1. Козир Г.Р. До питання розробки складу зубної пасти з фенольним гідрофобним препаратом прополісу / Г.Р. Козир, О.І. Тихонов, Н.В. Живора // Вісник фармації. – 2002. – №1(29) . – С36-39.
2. Козир Г.Р. Створення стоматологічного гелю з ФГПП / Г.Р. Козир, О.І. Тихонов // Вісник фармації. – 2002. – №2, Т30. – С.59-60.
3. Козир Г.Р. Вивчення структурно-механічних властивостей гелів з препаратом прополісу. / Г.Р. Козир, О.І. Тихонов, Н.В. Живора // Фармацевтичний журнал. – 2002.— №6. – С.53-57.
4. Козир Г.Р. Розробка носія для стоматологічного гелю з препаратом прополісу / Г.Р. Козир, О.І. Тихонов // Фармацевтичний журнал. – 2003.— №1. – С. 78-82.
5. Дикий І.Л. Мікробіологічне обґрунтування складу стоматологічного гелю з препаратом прополісу / І.Л. Дикий, О.І. Тихонов, Г.Р. Козир, Л.Ф. Сілаєва / Вісник фармації. – 2003. – №2, Т34. – С.57-61.
6. Тихонов О.І. Перспективи створення зубної пасти з прополісом / О.І. Тихонов, Г.Р. Козир // II Національний з’їзд фармакологів України “Фармакологія 2001 – крок у майбутнє”. – Дніпропетровськ, 2001 р.- С. 238.
7. Козир Г.Р. Стандартизація стоматологічного гелю з фенольним гідрофобним препаратом прополісу / Г.Р.Козир // Апітерапія: погляд у майбутнє: Матеріали ІІ з’їзду апітерапевтів України (31 жовт.-1 листоп. 2002 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002. – С. 78-83
8. Козир Г.Р. Биофармацевтические исследования по разработке состава лечебного стоматологического геля / Г.Р. Козир, О.І. Тихонов, Н.В. Живора // Сборник тезисов докладов научно-практической конференции, посвященной 65-летию Ташкентского фармацевтического института «Интеграция образования, науки и производства в фармации». – Тошкент. – 2002. – С.46-47.
9. Глоба К.В. Обґрунтування складу стоматологічного гелю з ФГПП / К.В. Глоба, Г.Р. Козир, О.І. Тихонов // Збірник тез доповідей наукової студентської конференції. – Харків: НФАУ. – 2002. – С. 98.
10. Козир Г.Р. Застосування прополісу для місцевої терапії пародонтозу / Г.Р. Козир, О.І. Тихонов // Всеукраїнська науково-практична конференція “Ліки – людині”. – Харків. – 2002. – Т.ХVII. – №1. – С.37-39.
11. Козир Г.Р. Вивчення осмотичних властивостей гелів на основі карбополу / Г.Р. Козир, О.І. Тихонов, Н.В. Живора // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції “Фармація ХХІ століття”. – Харків: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”. – 2002. – С. 46-47
12. Yarnykh T.G. Prospects of creating of soft medications on the basis of phenolic hydrophobic propolis drug / T.G. Yarnykh, O.V. Lukienko, N.V. Khoklenkova, Kozyr G.R. // XL Naykowa konferencja pszczelarska. – Pulawy. – 2003. – P. 138.
13. Козир Г.Р. Антимікробна активність стоматологічних гелів з ФГПП по відношенню до анаеробних мікроорганізмів / Г.Р. Козир // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. – Харків: Вид-во НФАУ. - 2003. – С. 155.
14. Тихонов О.І. Вивчення деяких токсикологічних параментів стоматологічного гелю «Пропостом» / Г.Р.Козир, О.І. Тихонов, І.В. Карбушева // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матеріали YІ Національного з’їзду фармацевтів України- Х.: Вид-во НфаУ, 2005.- с. 230-232
15. Марчишин С.М. Вплив екстракту пирію на гістоструктуру нирок при їх ураженні тетрацикліном /С.М. Марчишин, О.П. Андріїшин, Ю.Б. Ларяновська, Г.Р. Козир // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006 - №2(6) с. 80-83
16. Козир Г.Р. Дослідження антимікробних властивостей стоматологічних гелів /Г.Р. Козир, Л.Ф. Сілаєва // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.Мат. 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – с.154-155
17. Яковлева Л.В. Вивчення анаболічної дії екстракту кореневищ і коренів пирію повзучого на моделі адреналінового ураження серця / Л.В. Яковлева, С.М. Марчишин, Г.Р. Козир // Медична хімія – 2006 - том 8, .№ 4 с. 109-111
18. Соколова Л.В. Навчальна література з технології лікарських і косметичних засобів: реалії та перспективи / Л.В. Соколова, Г.Р. Козир, О.І. Павх, О.М. Барна, О.В. Дульцева // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”. – Тернопіль. – Вид-во “Укрмедкнига” – 2006р. – С.89-92.
19. Демидяк О.М. Анатомічна будова трави арніки листяної ( Arnica Foliosa Nutt.) / О.М. Демидяк, С.М. Марчишин, Л.М. Сіра, Г.Р. Козир // Медична хімія – 2007 -.№4 с. 96-98
20. Сопель О.М. Роль метаболітів оксиду азоту в патогенезі аманіта-фаллоїдинової інтоксикації / О.М. Сопель, В.В. Сопель, О.В. Лотоцька, Г.Р. Козир // Медична хімія – 2007 -.№4 с. 44-46
21. Медвідь І.І. Технологія, стандартизація та використання настойки календули в традиційній та гомеопатичній медицині / І.І. Медвідь, Г.Р. Козир // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – с.85
22. Грошовий Т.А. Досвід організації самостійної роботи на кафедрі фармацевтичних дисциплін з курсом клінічної фармації / Грошовий Т.А., Соколова Л.В., Кліщ І.М., Козир Г.Р., Лелека М.В., Максимчук Н.М., Коробко Н.М., Бігуняк Т.В., Тюріна В.Ф. // Тези доповідей науково-практичної конференції „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця”. – Тернопіль, 2004. – С.61-65.
23. Швед М.І. Роль і місце викладача у запровадженні кредитно-модульної системи у медичних університетах за умови приєднання до Болонської угоди / Швед М.І., Пасєчко Н.В., Гребеник М.В., Зоря А.В., Мартинюк Л.П., Паламар Т.О., Козир Г.Р. // Тези доповідей науково-методичної конференції “Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти”. – Тернопіль. – Вид-во “Укрмедкнига” – 2005р. – С.305-310.
24. Лелека М.В. Роль навчальної практики з організації і економіки фармації в системі оволодіння студентами практичними навичками / М.В.Лелека, О.Б. Поляк, Г.Р.Козир // Медична освіта – 2008 - №1. -с.50-51.
25. Козир Г.Р. Елементарний склад листків настурції великої (Tropaeolum Majus L.) / Г.Р.Козир, С.М. Марчишин, О.О.Баєв, Ю.І. Шафранська // Фармацевтичний часопис. – №1. –2010. – С. 10-12.
26. Марчишин С.М. Морфолого анатомічний аналіз трави красолі великої (Tropaeolum Majus L.) / С.М. Марчишин, Л.С. Фіра, Г.Р.Козир, О.О.Баєв, З.В.Шкільник // Фармацевтичний журнал. – №4. –2010. – С.
27. Баєв О.О. Жирнокислотний склад ліпофільного екстракту трави красолі великої (Tropaeolum Majus L.) / О.О.Баєв, Г.Р.Козир // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VII Національного зїзду фармацевтів України (м. Харків, 15-17 вересня 2010 р.). У двох томах. Том 1 Харків: НфаУ, 2010. – С. 220.
28. Козир Г.Р. Технологічні аспекти виготовлення настойки з трави красолі великої / Г.Р. Козир, З.В. Шкільник, О.О. Баєв, М.М. Васенда // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3 (19). – С. 49-51.
29. Шкільник З.В. Біологічно активні речовини трави настурції великої (Tropaeolum majus L.) / З.В. Шкільник, О.О. Баєв // Матеріали ХV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 379.
30. Юр’єва Г.Б. Розробка технології та аналіз гомеопатичних препаратів Lilium / Г.Б. Юр’єва, О.І.Тихонов, Г.Р.Козир // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4 (20). – С. 34-38.
31. Барна О.М. Практика – як важливий аспект підготовки висококваліфікованих фармацевтичних кадрів / О.М. Барна, Л.В. Соколова, Г.Р. Козир, О.І. Павх // Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього. Матеріали навчально-методичної конференції, 10 листопада 2011 р. – Луганськ: Видавництво ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2011. – С. 5-6.
32. Павх О.І. Біофармацевтичні дослідження деяких гелевих основ / О.І. Павх, Л.В. Соколова, Г.Р. Козир, О.М. Барна, Ю.Ю. Пласконіс, І.І. Бердей // Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 22-27 листопада 2011 р. – Харків: Видавництво НФаУ, 2011. – С. 30.
33. Дроговоз С.М. Експериментальне дослідження фармакологічної активності настойки настурції на моделі некротичних виразок у щурів / С.М. Дроговоз, С.М. Марчишин, К.Г. Щокіна, Г.Р. Козир, О.О. Баєв // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 3 (23). – С. 51-55.
34. Козир Г.Р. Визначення технологічних характеристик трави красолі великої та їх впливу на процес екстрагування / Г.Р. Козир, М.М. Васенда, О.О. Баєв // Український медичний альманах. – 2012. – Т.15, № 5. – С. 129 -130.
35. Павх О.І. Розробка складу лікувально-косметичного засобу для профілактики випадіння волосся / Павх О.І., Соколова Л.В., Козир Г.Р., Барна О.М. // Запорожский медицинский журнал – 2012. – № 3 (72). – С. 26-27.
36. Барна О.М. Дослідження впливу техніки сушіння на якість ліофілізованих порошків: матеріали ІІІ науково- практичної конференції з міжнародною участю [«Сучасні досягнення фармацевтичної технології»] / Барна О.М., Соколова Л.В., Козир Г.Р. – Харків. – 2012. – С. 127-128
37. Щоденник виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» (заочної форми навчання) / Барна О.М., Соколова Л.В., Козир Г.Р. //Тернопіль: Крок, 2012. – 37 с.
38. Методичні вказівки до пропедевтичної практики з аптечної технології ліків та з технології екстемпоральних лікарських та косметичних засобів / Соколова Л.В., Козир Г.Р. , В.В.Літка //Тернопіль: Крок, 2013. – 27 с.
39. Козыр Г.Р. Исследование содержания эфирных масел в настойках настурции большой / Г. Р. Козыр, О. Л. Демыдяк, О. О. Баев // Молодые учёные и фармация ХХІ века: Сборник научных трудов первой научно-практической конференции, ВИЛАР,– Москва, 2013. – С. 88-90.
40. Demydiak O. Content of organic acid in the leaves of plants from crysanthemum genus / O.Demydiak, G. Kozyr // 3 rd International Conference and Workshop Plant – the source of research material ( Lublin, 16-18.10.2013)/ - Lublin, Poland, 2013. – P. 99.
41. Козир Г.Р. Обґрунтування складу екстемпоральної лікарської форми з кверцетином для застосування в стоматології / Г.Р.Козир, Ю.В.Агеєнко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матер. 5-ої наук.-практ. конф. з міжн. участю (м. Тернопіль, 27-28 вер. 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. − С. 112-113.
42. Козир Г.Р. Дослідження антиексудативної дії настойки настурції / Г.Р.Козир, О.М.Сопель, О.О.Баєв // Актуальні питання безпечного застосування ліків: матер. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 17-18 жовтня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. − С. 34-35.
43. Марчишин С.М . Определение флавоноидов и гидроксикоричных кислот в траве Tropaeolum Maujs методом ВЖХ / Марчишин С.М., Козачок С.С., Баев А.А.. Козир Г.Р. // Медицина и образование в Сибири – 2014. – №1 – Режим доступу: http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1259
44. Карпінська І., Козир Г.Р.. Аналіз ринку лікарських засобів для місцевого застосування у стоматології / Карпінська І., Козир Г.Р. // Матеріали 18 міжнар. мед конгресу студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 28-30 квіт. 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 260.
45. Хвалько Н., Козир Г.Р.. Аналіз ринку кверцетину та дослідження по розробці гелю з ним / Хвалько Н., Козир Г.Р. // Матеріали 18 міжнар. мед конгресу студ. і молодих вчених (м. Тернопіль, 28-30 квіт. 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 276.
46. Leleka M, Zaliska O, Paparyha V, Kozyr G, Danyluk B Analysis of evidence data about adding succinic acid to the various medicines / ISPOR 18th Annual European Congress 7-11 November 2015 Milan, Italy (Value in Health The Journal of The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research – P.685
47. Лелека М.В. Проблемні питання аналізу витрат при лікуванні грипу та ГРВІ / М.В. Лелека, О.М. Заліська, Г.Р. Козир // Соціальна фармація стан проблеми та перспективи: Матеріали ІІ міжнародної науково практична інтернет конференції(27-30 квітня 2015 р.). – м.Харків, 2015 – С 218 - 220.
48. Козир Г.Р. Дослідження фармако-технологічних показників сухого екстракту трави чорнобривців / Г.Р. Козир,М.М. Васенда // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали підсумкової LVIII науково-практичної конференції (17 червня 2015 р.). – м.Тернопіль, 2015. – С. 197
49. Марчишин С.М. Дослідження протизпапальної дії сухого екстракту трави чорнобривців / С.М. Марчишин, Г.Р. Козир, М.В.Лелека, О.В. Жируха // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали підсумкової LVIII науково-практичної конференції (17 червня 2015 р.). – м.Тернопіль, 2015. – С. 206
50. Investigation of essential oils of decorative herbs / S. Marchyshyn, O. Demydyak, H. Kozyr [et al.] // Natural Volatiles & Essential oils: 46th International symposium on essential oils, 13-16.09.2015.: Abstracts. – 2015. – Vol. 2, № 3. – P. 104
51. Козир Г. Р. Роль викладача в забезпеченні якості заочної форми навчання / Г. Р. Козир, М. М. Васенда, Н. М. Белей, І. Р. Міц, І. І. Бердей, О. О. Покотило // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.), Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 188-189.
52. Марчишин С.М. Експериментальне вивчення впливу екстракту настурції великої на перебіг аліментарної гіперглікемії у щурів / С.М. Марчишин, К.Г. Щокіна, Г.Р. Козир, М.І.Куліцька, О.В. Сопель // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 1. – С. 49-52.
53. Марчишин С.М. Дослідження ефірних олій трави чорнобривців золотистих / С.М. Марчишин, Данилюк Б.Б., Г.Р. Козир // Хімія природніх сполук: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21-22 квітня 2016 р.). – м.Тернопіль, 2016. – С. 36
54. Міжнародний науковий симпозіум «Plants in Pharmacy and Nutrition» (Польща)
55. Зарічанська Одержання сухого екстракту з кореневих бульб лілійника буро-жовтого та дослідження його фармакологічної активності / Зарічанська О.В., Марчишин С.М., Волощук Н.І., Козир Г.Р.// Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VIIІ Національного зїзду фармацевтів України (м. Харків, 13-16 вересня 2016 р.). У двох томах. Том 1 Харків: НфаУ, 2016. – С. С. 80.
56. Марчишин С.М. Інуліновмісні лікарські рослини / С.М. Марчишин, Г.Р. Козир, О.В. Зарічанська, Л.В. Гусак, Н.А. Гудзь, Л.Т. Міщенко // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VIIІ Національного зїзду фармацевтів України (м. Харків, 13-16 вересня 2016 р.). У двох томах. Том 1 Харків: НфаУ, 2016. – С. 111.
57. Технологія виготовлення стоматологічного гелю з препаратом прополісу в умовах аптек / О.І. Тихонов, Г.Р. Козир, Н.В. Живора // Інформаційний лист -2003. – Київ, 2003. – №64

Патенти:

Деклараційний патент на винахід 65915А України, МПК 7 А61 К9/06 А61 К35/64 від 15.04.2004р. Лікарський засіб у формі стоматологічного гелю „Пропостом” / Тихонов О.І., Козир Г.Р., Дикий І.Л., Яковлєва Л.В. – № 2003076046; заяв. 01.07.03; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4.
Пат. № 89067 Україна, МПК Аб1К 35/00, Аб1К 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з протизапальною, репаративною дією / Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Козир Г.Р., Баєв О.О., Васенда М. М.. - u201312798; заявл. 04.11.13 ; опубл. 10.04.14, Бюл. №7.
Пат. № 93512 Україна, МПК Аб1К 36/28, Аб1К 9/08. Спосіб отримання рослинної субстанції з жовчогінною та гепатопротекторною активністю / Марчишин С.М., Козир Г.Р., Бердей Т.С.: заявник і патентовл. Марчишин С.М., Козир Г.Р., Бердей Т.С. - u201402606; заявл. 14.03.14 ; опубл. 10.10.14, Бюл. №19.

Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост та ін.] ; за ред.. В. М. Ковальов, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с.
Comments